Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce

Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektu, członków zespołów projektowych oraz kadry zarządzającej zainteresowanej wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem projektowym w organizacji.

Cele warsztatu:

 1. Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w projekcie
 2. Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem oraz tworzenia dokumentacji projektowej
 3. Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem
 • oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ
 • przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko
 • korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem
 • będą rozumieli koncepcję i proces zarządzania ryzykiem

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu w połączeniu z krótkimi wykładami. Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w parach i małych grupach, oraz praca indywidualna.

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

 • Kluczowe pojęcia: niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa, tolerancja
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Korzyści wynikające z wdrożenia procesu oraz jak je mierzyć
 • Rola moderatora procesu zarządzania ryzykiem
 • Moderowanie oraz planowanie procesu zarządzania ryzykiem

2. Identyfikacja ryzyka

 • Ryzyko, czy nie ryzyko? Zastosowanie odpowiedniego języka
 • Jak zidentyfikować ryzyko – narzędzia i techniki
 • Analiza SWOT
 • Analiza ograniczeń i założeń
 • Struktura Podziału Ryzyk (Risk Breakdown Structure)

3. Ocena ryzyka

 • Analiza jakościowa
 • Analiza ilościowa
 • Problemy z oceną ryzyka
 • Matryca Prawdopodobieństwa – Skutku
 • Kategoryzacja ryzyk – znalezienie wspólnych źródeł/ przyczyn ryzyk

4. Realistyczne rozwiązania

 • Plan reakcji na ryzyko – cel
 • Plan reakcji na ryzyko –  narzędzia i techniki
 • Strategie reakcji na ryzyko negatywne – zagrożenia
 • Strategie reakcji na ryzyko pozytywne – szanse
 • Metoda Crawforda

5. Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi i technik  – praca w grupach z przykładowym scenariuszem projektowym

 • Wprowadzenie do zadania/ zapoznanie się ze scenariuszem
 • Identyfikacja ryzyk – zagrożeń i szans. Zastosowanie analizy SWOT oraz analizy ograniczeń i założeń
 • Priorytetyzacja zidentyfikowanych ryzyk. Zastosowanie Matrycy Prawdopodobieństwa i Skutku
 • Kategoryzacja ryzyk – RBS/WBS
 • Zaproponowanie realistycznych rozwiązań dla kilku ryzyk
 • Prezentacje wyników poszczególnych zespołów

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

PMBOK, PMP, CAPM  zarejestrowanymi znakami towarowymi Project Management Institute, Inc.

Czas trwania

1 lub 2 dni*

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami kontakt@agilepmo.pl

Informacje dodatkowe:

*szkolenie dwudniowe zawiera więcej narzędzi i technik, w tym analizę ilościową oceny ryzyka oraz praktycznych wskazówek pod kątem przygotowania do certyfikatów Project Management Professional (PMP)/Certified Associate in Project Management (CAPM)

Trenerzy:

Małgorzata Kusyk

PMP® certification preparation course starts on 10 May 2021

Virtual:  Every Mon and Thu 18:30-21:30 till 21 Jun 2021

Zapisy trwają! Enrollment in progress!
  close-link