Scrum Master

Kolejny wpis z serii role (wcześniej została opisana rola Transition Managera , Agile Coacha).

Scrum Master to jedna z trzech ról w Scrum, której celem jest zapewnienie, że Zespół Scrumowy rozumie i korzysta ze Scruma. Rola ta opisana została  w Przewodniku po Scrumie (ang. Scrum Guide).

Wg. Scrum Guide, „Scrum (rzecz.): ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym ludzie mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne, by w sposób produktywny i kreatywny wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. „Scrum Master natomiast odpowiada za to aby Scrum był rozumiany i stosowany. Scrum Master dokonuje tego poprzez zapewnienie, że Zespół Scrumowy stosuje się do założeń teorii Scruma, jego praktyk i reguł. Scrum Mastera można określić mianem przywódcy służebnego Zespołu Scrumowego. Pomaga również osobom spoza Zespołu Scrumowego zrozumieć, które z ich interakcji z Zespołem Scrumowym są pomocne, a które nie. Scrum Master pomaga zmienić te zachowania, aby maksymalizować wartość wytwarzaną przez Zespół Scrumowy.”

Obowiązki

(źródło: Scrum Guide)

 • Scrum Master wspiera Właściciela Produktu (ang. Product Owner)
 • Pomaga Zespołowi Scrumowemu zrozumieć potrzebę formułowania jasnych i zwięzłych elementów Rejestru produktu
 • Wspiera Product Ownera w rozumieniu zasad planowania produktu e środowisku empirycznym
 • Wspiera Product Ownera w rozumieniu i praktykowaniu zwinności ( ang. Agility)
 • Wspomaga Zespół Deweloperski coachując go w zakresie wykorzystania zasad samoorganizacji i międzyfunkcyjności
 • Pomaga Zespołowi Deweloperskiemu w zakresie tworzenia produktów o wysokiej wartości
 • Pomaga usuwać przeszkody ograniczające postępy Zespołu Deweloperskiego
 • Wspiera organizację przewodząc procesom wdrażania Scruma oraz prowadząc coaching osób w ten proces zaangażowanych
 • Wspiera organizację planując wykorzystanie Scruma wewnątrz organizacji
 • Wspiera pracowników i interesariuszy w rozumieniu i stosowaniu Scruma oraz empirycznego podejścia do rozwoju produktu
 • Scrum Master powoduje zmiany prowadzące do zwiększania produktywności Zespołu Scrumowego
 • Współpracuje z innymi Scrum Masterami w celu zwiększenia efektywności wykorzystania Scruma w organizacji.

Kompetencje i umiejętności zawodowe

Rolą Scrum Mastera jest zapewnienie, że Scrum jest stosowany co jest dość proste, natomiast zapewnienie, że Scrum jest rozumiany stanowi już dużo większe wyzwanie. Podobnie jak w przypadku Agile Coacha i innych ról w kulturze zwinnej to ważniejsze jest kim jesteś i jakie przekonania i zachowania wspierasz niż jakie narzędzia, idee i techniki stosujesz. Oprócz wiedzy technicznej (rozumienie procesu wytwarzania oprogramowania, znajomość metod wytwarzania oprogramowania – takich jak np.  Test Driven Development, XP) kluczowe są umiejętności interpersonalne (komunikacja, w tym aktywne słuchanie i porozumienie bez przemocy (ang. NVC), asertywność, facylitacja, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna, coaching). Ponieważ Scrum Master wspiera, a nie zarządza zespołem mówimy o przywództwie służebnym (ang. servant leadership). Przywódca służebny aktywnie słucha, pomaga i wspiera, usuwa przeszkody, szanuje i rozwija ludzi, jest otwarty, ciekawy (ang. curious) i empatyczny (ang. read the room). Dodatkowo dba o swój rozwój, nie boi się podejmować ryzyka i popełniać błędów, wierzy, że ludzie są dobrzy, i że razem jako zespół możemy więcej.

Kilka dostępnych modeli rozwoju Scrum Mastera: Angel Medinilla oraz Shu-Ha-Ri.

Poniżej przedstawiono obszar kompetencji wraz z poziomem, którego oczekuje się od roli w 4. stopniowej skali: P = Podstawowy (ang. Basic Awareness); PR=Praktyczny (ang. Working Knowledge); K= Kompetentny (ang. Fully Competent);  E = Ekspert (ang. Expert).

Agile practices/ Praktyki zwinne – Ekspert (E) / ang. Expert

Communication/Komunikacja – Ekspert (E) / ang. Expert

Virtual and Multicultural Awareness /Kompetencje pracy w środowisku wirtualnym i wielokulturowym – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Servant Leadership/ Przywództwo służebne – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Problem Solving and Decision Making/ Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Change and Transformational Programs/ Zarządzanie zmianą i transformacją – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Financial Management/Zarządzanie kosztami – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Project Risk Management/Zarządzanie ryzykiem projektowym – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Estimating and Planing/Planowanie i szacowanie – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Dependency Management/ Zarządzanie zależnościami – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Strategic and Business Management/Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Stakeholders Management/Zarządzanie Interesariuszami – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Project Execution/Realizacja Projektu – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Facilitation, Presentation and Visual Management/ Facylitacja, prezentacja i wizualne myślenie – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Coaching and Mentoring/ Coaching i mentoring – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

Negotiation/ Negocjacje – Praktyczny (PR) / ang. Working Knowledge

Benefit Management/ Zarzadzanie korzyściami – Praktyczny(PR) / ang. Working Knowledge

Governance and assurance/Nadzór – Podstawowy (P) / ang. Basic Awareness

Technical Knowledge / Wiedza techniczna – Kompetentny (K) / ang. Fully Competent

 

Certyfikaty/Edukacja

Na rynku jest sporo certyfikatów z podejść i metodyk zwinnych. Jeden z nich, który rekomendujemy to Professional Scrum Master I (PSM I).

Doświadczenie zawodowe

W zależności od organizacji wymagania mogą być różne. Natomiast z reguły jest to kilkuletnie doświadczenie w roli lidera zespołu lub programisty. Project manager lub analityk biznesowy też może się w tej roli sprawdzić.

Kompetencje behawioralne

 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Adaptacja
 • Zaufanie i współpraca
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Kreatywność
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością

Tak jak w przypadku pozostałych ról serdecznie zapraszam do dyskusji, w tym również do kwestionowania i  i nie zgadzania się. Potraktujmy ten opis jak prototyp, który będziemy udoskonalać.

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.