Lost in the fog

Myślenie strategiczne: relacja z wykładu prof. Krzysztofa Obłója

Była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa, czas wiary i czas zwątpienia, okres światła i okres mroków, wiosna pięknych nadziei i zima rozpaczy. ~Ch. Dickens

Za nami kolejne wykłady Akademii Psychologii Przywództwa, w tym inspirujące wystąpienie Krzysztofa Obłója: Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i budować jutro.

Nasz wzorzec się rozpadł…

Wzorce porządkują nasze życie, a nasz wzorzec się właśnie rozpadł. Zuzanna Skalska powtarza, że przeciwieństwem niepewności nie jest pewność, ale morze nowych możliwości. Natomiast uczestnicy naszych warsztatów wiedzą, że w sytuacji „lost in the fog” (model Obenga) nie podejmujemy radykalnych kroków. Kiedy nie wiemy co i jak, stawiamy małe kroki i uczymy się współpracując z innymi. Pozostajemy też czujni oraz elastyczni i potrzebujemy czasu, aby zbudować naszą pewność siebie.

Podczas wykładu prof. Obłój podzielił się klasycznymi przykładami za szybkiego i ryzykownego:

 1. ruchu – zakup przez Nestle firmy sprzedającej zestawy cateringowe Freshly
 2. wzrostu – firma CCC sfinansowała swój wzrost oparty na akwizycjach i rozwoju sieci sklepów, z rosnącego długu.

Następnie zaproponował strategię take your time: czekaj, analizuj i nadaj niepewności sens.

Kobieta z gitarą

Obraz Kobieta z gitarą Georgesa Braque’a jest przykładem malarstwa kubistycznego, w którym obiekty przedstawiane na płótnie podlegają fragmentaryzacji. Postać kobiety została podzielona na poszczególne, często trudno rozpoznawalne elementy, aby następnie zostać połączona w nowy zbliżający się do abstrakcji układ. Oto­cze­nie biznesowe cza­sa­mi przypomina taki obraz. Przypadkowe na pozór elementy, którym wydaje się, że bra­ku­je po­wią­zań, po wnikliwym przyjrzeniu się tworzą całość.

My­śle­nie stra­te­gicz­ne jest ukła­da­niem men­tal­nie tego dy­na­micz­ne­go ob­ra­zu oto­cze­nia, tak aby zo­ba­czyć jego sens i po­rzą­dek, a potem zdecy­dować, co robić. Pro­ces ten ma wiele na­tu­ral­nych raf i pu­ła­pek… Taką ważną wiel­ką rafą jest czas, bo­wiem me­ne­dże­ro­wie są uwi­kła­ni w prze­szłość, a muszą za­rzą­dzać te­raź­niej­szo­ścią i przy­szłoś­cią. ~Krzysztof Obłój, Myśl strategicznie

Jak więc radzić sobie z niepewnością? Poniżej kilka wskazówek z wykładu.

1. Kim jestem?

Zapytaj: Kim jesteś? Skonfrontuj swoją odpowiedź z rzeczywistością, a następnie określ prawdziwe wyzwania.
Pomocne pytania:

Co jest na­szym biz­ne­sem i dla­cze­go? Co nie jest na­szym biz­ne­sem i dla­cze­go? Czy mamy prze­wa­gę kon­ku­ren­cyj­ną i na czym ona po­le­ga ~Krzysztof Obłój, Myśl strategicznie

Wsłuchaj się w różne punkty widzenia – patrz punkt drugi dot. różnorodności, aby nie wpaść w pułapkę percepcji – nasze postrzeganie sytuacji może różnić się od rzeczywistości. Dlatego ważne, aby nasz obraz rzeczywistości zderzyć z twardymi danymi i zewnętrznymi opiniami.

2. Utrzymuj otwarty umysł

Kontestuj przyjęte prawdy i założenia. Zaciekawiaj się, pytaj, a następnie uważnie słuchaj. A jak wzmacniać ciekawość znajdziesz w naszym artykule.

3. Szanuj i wsłuchuj się w różnorodność

Gender wnosi wartość w turbulentnych czasach. Kobiety sprawdzają się w burzliwym otoczeniu, więc zaproś panie do zarządów!

Kilka strategii, które mogą pomóc w szanowaniu i wsłuchiwaniu się w różnorodność:

 • Edukacja. Poznawaj różne kultury, tradycje i historie, aby lepiej zrozumieć i szanować różnorodność. Właśnie ukazało się polskie wydanie książki Erin Meyer, które serdecznie polecamy, i o którym więcej napiszemy wkrótce.
 • Komunikacja. Pytaj i słuchaj uważnie, aby lepiej zrozumieć perspektywy innych osób.
 • Otwartość. Bądź otwarty na nowe pomysły, opinie i podejścia oraz bądź gotowy do zmiany swoich przekonań, jeśli nie służą tobie lub organizacji. Odpowiednie pytania, które znajdziesz w jednym z naszych wpisów pomogą ci usunąć te ograniczenia.
 • Przestrzeganie zasad. Respektuj granice i przestrzegaj zasad wszystkich osób, niezależnie od ich pochodzenia, rasy, płci itp.
 • Działanie. Działaj na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, aby wspierać osoby, dyskryminowane lub pomijane.
 • Akceptowanie różnic. Różnorodność jest naturalnym i pozytywnym aspektem ludzkości – szanuj i celebruj ją.
 • Dostosowanie. Dostosuj działania i komunikację do potrzeb różnych grup i osób, aby czuły się słyszane i akceptowane.

4. Szukaj w trendach i słabych sygnałach wskaźników zmian

Okazuje się, że zmiany są powtarzalne, a w świecie jest mało innowacji, więcej imitacji. Pamiętaj też, że trendy są na peryferiach! Szukaj zmian funkcji i aury.

Aura to magia i emocje związane z funkcjonowaniem rynku, produktami, usługami, dystrybucją. To ten ele­ment uni­kal­no­ści i cen­no­ści ofer­ty na­szej or­ga­ni­za­cji, który jest klu­czo­wy dla jej toż­sa­mo­ści. Funk­cja to re­la­cja or­ga­ni­za­cji, pro­duk­tu lub usłu­gi z ce­la­mi i uży­tecz­no­ścią od­bior­cy. Ob­ser­wa­cja zmian jed­ne­go lub dru­gie­go daje ważne wska­zów­ki w my­śle­niu stra­te­gicz­nym na każ­dym rynku – od for­te­pia­nów do wódki. ~Krzysztof Obłój, Myśl strategicznie

5. Eksperymentuj

Pokochaj wyzwania, a nie rozwiązania. Dobry eksperyment jest sondą w przyszłość.

Cechy dobrego eksperymentu:

 • Adresuje kluczowe wyzwanie.
 • Ma cel. Eksperyment powinien być związany z konkretnymi celami biznesowymi, takimi jak zwiększenie sprzedaży, zwiększenie lojalności klientów czy poprawa efektywności operacyjnej.
 • Ma synergię z zasobami firmy.
 • Ma moment kiedy jest dofinasowany albo likwidowany.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o modelu Obenga, zapraszamy na studia podyplomowe Transition Manager Academy oraz na nasze warsztaty Agile w praktyce lub Agile Leadership Navigator, gdzie między innymi uczymy stawiać małe kroki i współpracować z innymi.

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.