Mapa Kulturowa, różnorodność

Mapa kulturowa – narzędzie wspierające różnorodność

W styczniu br. wydawnictwo ZNAK Literanova wydało polskie tłumaczenie książki Erin Meyer: Mapa kulturowa. Jak skutecznie radzić sobie z różnicami kulturowymi w biznesie, którą serdecznie polecamy każdemu, kto chciałby sprawniej poruszać się w globalnym świecie.

Różnorodność, równość i inkluzywność (ang. Diversity, equity and inclusion, w skrócie DEI) jest stałym elementem zarządzania ludźmi lub inicjatywą w większości globalnych organizacji. Każdy projekt charakteryzuje się niejednolitością. Zespoły są globalne i zróżnicowane pod względem kultury, płci, sprawności fizycznej, języka i wielu innych czynników. Inicjatywy DEI mają na celu stworzenie sprawiedliwego i psychologicznie bezpiecznego miejsca pracy, które jest elementem praktyki w zespołach zwinnych. Świadomość kulturowa jest jedną z najważniejszych kompetencji lidera projektu.

Komponenty świadomości różnorodności i kompetencji kulturowych:

 • Bądź uważny na cele indywidualne i zespołowe oraz relacje w pracy.
 • Stosuj podejście i styl przywództwa, który najlepiej pasuje do sytuacji i interesariuszy.
 • Bądź świadomy, że motywacje i style pracy osób i grup różnią się w zależności od doświadczeń, wieku, kultury, ról zawodowych i innych czynników.
 • Projekty, w których występują różne lokalizacje, branże, interesariusze i kultury, wymagają komunikacji i otwartości w celu zbudowania zaufania.

Źródło: PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course

Korzyści płynące z wysokiej świadomości kulturowej

 • Poprawa komunikacji. Zrozumienie różnych kultur wpływa na efektywność porozumiewania się z osobami z różnych środowisk.
 • Lepsze relacje. Świadomość różnic kulturowych może pomóc w budowaniu silniejszych, bardziej pełnych szacunku relacji z ludźmi z innych kultur.
 • Zwiększona empatia. Zrozumienie i docenienie różnych kultur może wpłynąć na rozwój empatii i współczucia dla innych.
 • Większa elastyczność. Bycie świadomym kulturowo ułatwi poruszanie się w nieznanych sytuacjach i łatwiejsze przystosowanie się do nowego otoczenia.
 • Lepsze rozwiązywanie problemów. Świadomość kulturowa może spowodować, że zaczniesz widzieć problemy i konflikty z różnych perspektyw, co prowadzi do bardziej kreatywnych i skutecznych rozwiązań.
 • Trafniejsze decyzje. Lepsze zrozumienie kontekstu kulturowego może wpłynąć na lepsze podejmowanie decyzji poprzez uwzględnienie niuansów kulturowych danego problemu lub sytuacji.
 • Zwiększona kreatywność. Świadomość różnych kultur może również pomóc w bardziej kreatywnym myśleniu i generowaniu nowych pomysłów.
 • Większa konkurencyjność. Zrozumienie różnych kultur ułatwi współpracę z różnorodnymi klientami, pracownikami i partnerami, a to wpłynie na przewagę w globalnym świecie.

Dołącz do PMI® Authorized PMP® Exam Prep Course lub Transition Manager Academy (TMA), gdzie poruszamy temat różnorodności i wielokulturowych zespołów, a program studiów TMA zawiera osobny moduł, podczas którego poznasz mapę kulturową w praktyce.

Mapa kulturowa Erin Meyer

Erin Meyer, profesor w INSEAD i ekspert w dziedzinie zarządzania międzykulturowego, opracowała model zwany „8 wymiarów mapy kulturowej” w celu zrozumienia i poruszania się po różnicach kulturowych. Te osiem wymiarów to:

 1. Komunikacja – niskokontekstowa vs wysokokontekstowa

  Wymiar komunikacji odnosi się do ilości komunikacji ukrytej i jawnej w danej kulturze. Kultury niskokontekstowe polegają na bezpośredniej i jasnej komunikacji – informacje są podawane wprost. Kultury wysokokontekstowe stosują komunikację ukrytą i język niewerbalny – informacje są często przekazywane poprzez niewypowiedziane sygnały i kontekst

 2. Ewaluacja – bezpośrednia vs pośrednia krytyka

  Wymiar ten odnosi się do sposobu, w jaki ludzie przekazują negatywne informacje zwrotne. Bezpośrednia krytyka jest przekazywana wprost, podczas gdy pośrednia negatywna informacja zwrotna jest bardziej subtelna i sugerowana.

 3. Przekonywanie – dedukcyjne (ang. principles first) vs indukcyjne (application first)

  Rozumowanie dedukcyjne polega na wyprowadzaniu ogólnych zasad z konkretnych przesłanek – decyzje podejmowane są na podstawie ustalonych zasad i reguł, a nie na podstawie konkretnego kontekstu sytuacji jak to ma miejsce w przypadku rozumowania indukcyjnego.

  Rozumowanie indukcyjne polega na wyciąganiu wniosków na podstawie wzorów i obserwacji. Często kojarzone jest z myśleniem „oddolnym”, gdzie konkretne przykłady lub obserwacje wykorzystywane są do formułowania ogólnych wniosków.

 4. Przywództwo – egalitarne vs. hierarchiczne

  Wymiar przywództwa odnosi się do sposobu, w jaki władza i autorytet są zorganizowane w danej kulturze. Kultury egalitarne podkreślają równy podział władzy i autorytetu, podczas gdy kultury hierarchiczne podkreślają wyraźny łańcuch dowodzenia oraz zróżnicowanie władzy i autorytetu.

 5. Decydowanie – konsensualne vs odgórne

  Wymiar ten odnosi się do sposobu podejmowania decyzji. W kulturach, które kładą nacisk na podejście konsensualne, decyzje podejmowane są poprzez porozumienie i współpracę wszystkich zaangażowanych stron, podczas gdy w kulturach, które kładą nacisk na podejście odgórne, decyzje podejmowane są przez osoby posiadające władzę.

 6. Zaufanie – zadaniowe vs relacyjne

  Wymiar ten odnosi się do sposobu, w jaki zaufanie jest ustanawiane w danej kulturze. W kulturach, które podkreślają zaufanie zadaniowe, zaufanie opiera się na realizacji konkretnych zadań lub celów, natomiast w kulturach, które podkreślają zaufanie relacyjne, zaufanie opiera się na osobistych relacjach i interakcjach.

 7. Niezgoda – konfrontacyjna vs unikająca konfrontacji

  Odnosi się do sposobu, w jaki w danej kulturze traktuje się niezgodę i konflikt. W kulturach, które kładą nacisk na konfrontację, spory są rozwiązywane otwarcie i bezpośrednio, natomiast w kulturach, które unikają konfrontacji, spory są często rozwiązywane pośrednio lub unika się ich całkowicie.

 8. Planowanie – linearne czasowo vs elastyczne czasowo

  Wymiar planowania odnosi się do sposobu, w jaki czas jest postrzegany i wykorzystywany w danej kulturze. W kulturach, które podkreślają czas linearny, czas jest postrzegany jako skończony i ustrukturyzowany zasób, podczas gdy w kulturach, które podkreślają czas elastyczny, czas jest postrzegany jako bardziej płynny i otwarty na zmiany.

Mapa kulturowa dla kilku państw, Culture map

Mapa kulturowa narodowości pierwszej edycji TMA wykonana w narzędziu Erin Meyer The Country Mapping Tool

Jeśli chcesz sprawniej poruszać się w globalnym świecie różnorodnych kultur, to sięgnij po Mapę kulturową Erin Meyer. Zrozumienie tych ośmiu wymiarów pomoże ci w lepszym zrozumieniu kontekstu kulturowego zarówno w sytuacji biznesowej jak i osobistej, a w konsekwencji w podejmowaniu skuteczniejszych decyzji.

W kolejnych artykułach rozwiniemy każdy z tych ośmiu wymiarów.

Materiały dodatkowe

Zapisz się na AgilePMOwy newsletter. Co tydzień otrzymasz od nas list, a w nim artykuły warte przeczytania, narzędzia do pracy z zespołami, wskazówki i ciekawostki odnośnie zarządzania projektami.